JUL/2011 MICH.

Fecha
Contactos
Relacion
1-7-2011
3
XE1HTU()
XE1HWM()
XE1IAO()
XE1IAP()
XE1XR()
5-7-2011
2
XE1HTU()
XE1HYV()
XE1IAP()
6-7-2011
2
XE1HTU()
XE1HWM()
XE1HYV()
XE1IAP()
8-7-2011
3
XE1HTU()
XE1HYV()
XE1IAO()
9-7-2011
1
XE1HTU()
XE1IAP()
11-7-2011
1
XE1HYV()
12-7-2011
2
XE1HTU()
XE1IAP()
XE1XR()
15-7-2011
1
XE1HTU()
XE1IAP()
18-7-2011
2
XE1HTU()
XE1HYV()
XE1IAP()
22-7-2011
1
XE1HTU()
23-7-2011
2
XE1HTU()
XE1ICI()
25-7-2011
2
XE1HTU()
XE1XR()
29-7-2011
2
XE1HTU()
XE1XR()